Statut Szkółki

Statut Stowarzyszenia
SZKÓŁKA PIŁKARSKA GRĘBÓW

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Szkółka Piłkarska Grębów.

2. Szkółka jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach niezarobkowych, działającym w oparciu
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2001.79.855 ze zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2010.127.857 ze zm.) oraz w oparciu
o postanowienia niniejszego Statutu.

§2

Siedziba Szkółki mieści się w Grębowie, ul. Rynek 1C(powiat tarnobrzeski, województwo podkarpacie, kod pocztowy 39-410, poczta Grębów), a teren działania Szkółki obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Szkółki posiada osobowość prawną, może być członkiem polskich związków sportowych oraz innych organizacji statutowo działających na rzecz sportu i kultury fizycznej.

2. Szkółka może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne działające w ramach Szkółki.

§4

1. Szkółka opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Dla realizacji celów statutowych Szkółka może zawierać umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne z osobami działającymi na jej rzecz.

§5

Szkółka może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

1. Barwy Szkółki to kolory: czerwono – czarne.

2. Szkółka posiada logo i znaczek klubowy, których wzór ustala Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział 2

Cele i środki działalności

§7

1. Celem działania Szkółki jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

2. Szkółka realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie stałego szkolenia młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie nauki gry w piłkę nożną, a także poprzez inne formy uprawiania sportu: organizowanie meczów, obozów sportowych i zawodów sportowych,

b) tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej,

c) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom Szkółki właściwych warunków do uprawiania sportu,

d) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

e) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

f) prowadzenie działalności szkoleniowej kadr dla kultury fizycznej, w tym kadr wolontariatu
w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu,

g) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Szkółki,

h) pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych dla realizacji celów statutowych Szkółki.

Rozdział 3

Członkowie Szkółki, ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkiem Szkółki może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, niezależnie
od miejsca swojego zamieszkania lub pobytu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawionym praw publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Szkółki oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym
że w składzie Zarządu Szkółki większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, mogą należeć do Szkółki, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków
oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Szkółki.

§10

1. Członkowie Szkółki dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) uczestników,

c) honorowych,

d) wspierających.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne: pełnoletnie oraz małoletni w wieku od 16
do 18 lat, przyjęci przez Zarząd Szkółki na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Szkółki.

3. Członkami uczestnikami mogą być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przyjęci przez Zarząd Szkółki na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Szkółki.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od wieku, zasłużone szczególnie
dla rozwoju Szkółki. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Szkółki.

5. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, wspierające działalność Szkółki środkami rzeczowymi i finansowymi, przyjęte przez Zarząd Szkółki na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Szkółki.

§11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Szkółki,

b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Szkółki,

c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Szkółki oraz oceniać ich działalność,

d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Szkółki,

e) nosić odznakę z godłem Szkółki oraz posiadać legitymację członkowską,

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

5. W celu wstąpienia do Stowarzyszenia, kandydat na członka ma obowiązek wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia o dołączenie do Stowarzyszenia. Prośbę zatwierdzić musi Prezes Stowarzyszenia.

§12

Członkowie Szkółki zobowiązani są do:

a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Szkółki,

b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Szkółki,

c) stałego podnoszenia poziomu sportowego,

d) udziału w szkoleniach, treningach, mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Szkółki,

e) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkółki,
za wyjątkiem członków honorowych, którzy są zwolnieni z tego obowiązku.

§13

1. Członkostwo w Szkółki ustaje w przypadku:

a) złożenia Zarządowi Szkółki pisemnej rezygnacji,

b) rozwiązania się Szkółki,

c) wykluczenia członka przez Zarząd Szkółki, w wypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub innego rażącego naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

d) zgonu członka.

2. Członek Szkółki, rażąco naruszając swoje obowiązki statutowe lub rażąco naruszając powszechnie obowiązujące przepisy prawa, może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu Szkółki. Przed podjęciem uchwały Zarząd, w miarę możliwości, wysłucha członka.

3. Członek Szkółki naruszający postanowienia Statutu, innych aktów wewnętrznych lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, może być ukarany przez Zarząd karą upomnienia lub nagany.

4. Członek Szkółki może być zawieszony w prawach członkowskich, w drodze uchwały Zarządu Szkółki, w przypadku nierealizowania obowiązku czynnego udziału w realizacji zadań i celów Szkółki lub innego naruszenia postanowień Statutu, uchwał władz Szkółki lub też naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w szkoleniach sportowych i działalności szkoleniowej Szkółki. Zawieszenie w prawach członkowskich następuję na okres od 1 do 12 miesięcy, który określa Zarząd Szkółki w drodze uchwały.

6. Od decyzji Zarządu o nałożeniu kary dyscyplinarnej upomnienia lub nagany, o wykluczeniu
lub zawieszeniu w prawach członkowskich, obwinionemu przysługuje prawo odwołania się
od Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dni otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w terminie 3 miesięcy.

Rozdział 4

Władze Szkółki

§14

Organami Szkółki są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§15

1. Kadencja członków organów Szkółki trwa pięć lat.

2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków zarządzi głosowanie tajne.

§16

Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Szkółki zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§17

1. Najwyższą władzą Szkółki jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd:

a) co najmniej raz w roku, jako sprawozdawcze,

b) co 5 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze,

c) w razie konieczności podjęcia innej decyzji należącej do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Szkółki co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków co najmniej w jeden sposób wskazany poniżej:

a) listem poleconym,

b) za pomocą osobistego odbioru zawiadomienia przez członka,

c) za pomocą poczty elektronicznej e-mail, na dres wskazany przez członka Szkółki w pisemnej deklaracji,

d) za pomocą wiadomości SMS, na numer telefonu komórkowego wskazany przez członka Szkółki
w pisemnej deklaracji,

e) poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Szkółki oraz na oficjalnej stronie internetowej Szkółki,

f) za pomocą ogłoszenia umieszczonego w jednej z lokalnych gazet,

g) za pomocą ogłoszenia umieszczonego na jednym z powszechnie znanych lokalnych portali internetowych.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianie,

b) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Szkółki,

c) wybór Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

d) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Szkółki,

e) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Szkółki,

f) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia
w prawach członka Szkółki,

h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu lub co najmniej 10 członków Szkółki.

§18

W Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział:

a) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi Szkółki,

b) z głosem doradczym - członkowie uczestnicy, wspierający oraz zaproszeni goście.

§19

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w wypadku prawidłowego zwołania Walnego Zebrania Członków w sposób określony w § 17 pkt 2 Statutu,
bez względu na liczbę obecnych członków Szkółki.

2. Uchwały dotyczące zmian Statutu podejmowane są bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Szkółki uprawnionych do głosowania
na Walnym Zebraniu Członków. Zarząd Szkółki niezwłocznie zawiadamia organ rejestracyjny
o zmianie Statutu.

3. Rozwiązanie się Szkółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Szkółki uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków,

4. Uchwała o rozwiązaniu się Szkółki powinna określać przeznaczenia majątku Szkółki.

§20

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Szkółki.

2. Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie:

a) uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów,

b) jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, o której Komisja Rewizyjna niezwłocznie zawiadamia Zarząd Szkółki, który niezwłocznie zwołuje Walne Zabranie Członków,

c) wniosku zgłoszonego Zarządowi Szkółki przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych,
który niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków.

3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Zarząd w uchwale określa datę i miejsce odbycia Walnego Zebrania Członków.

§21

1. Zarząd prowadzi sprawy Szkółki i reprezentuje Szkółkę.

2. Zarząd składa się z 3-5 osób.

3. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

4. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§22

Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

b) kierowanie całokształtem działalności Szkółki,

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Szkółki, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

d) uchwalanie planów działania i planów finansowych,

e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

f) powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

g) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Szkółki,

h) określanie wysokości pierwszej opłaty uiszczanej przez kandydata na członka Szkółki,

i) określanie wysokości miesięcznej oraz rocznej składki członkowskiej, którą zobowiązani
są uiszczać członkowie Szkółki,

j) określanie wysokości innych opłat, którą zobowiązani są uiszczać członkowie Szkółki.

§23

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy jego prezes wybrany
na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu może zostać określony w regulaminie działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd.

§24

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Szkółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego.

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór i kontrola nad Szkółką.

5. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo gospodarczej działalności Szkółki.

6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być członkami Zarządu Szkółki, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia przez te osoby lub jednostki organizacyjne
przez nie zarządzane,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwa z winy umyślnej.

§26

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków niezwłocznie uzupełnia skład tych organów. Kadencja nowo powołanych członków wygasa wraz z końcem kadencji pozostałych członków organów Szkółki.

2. W wypadku ustąpienia Prezesa Zarządu jego obowiązki przejmuje członek Zarządu, wybrany przez Zarząd w drodze uchwały, który pełni te obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym zostanie wybrany nowy Prezes Zarządu.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Szkółki

§27

1. Majątek Szkółki stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.

2. Źródłami środków finansowych Szkółki są:

a) świadczenia finansowe wnoszonych przez członków Szkółki, w szczególności wpisowe i składki członkowskie,
b) transfery zawodników,
c) darowizny od sponsorów i instytucji współpracujących,
d) dotacje z budżetu państwa i z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
e) dotacje uzyskiwane w ramach środków Unii Europejskiej.

3. Szkółka, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§28

1. Do ważności oświadczeń woli Szkółki, dotyczących praw i obowiązków majątkowych Szkółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§29

1. W razie rozwiązania się Szkółki na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Szkółki
są członkowie jej Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

2. Po zakończeniu likwidacji Szkółki każdy z likwidatorów ma prawo wystąpić do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Szkółki z rejestru stowarzyszeń.

3. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Statutu należy do Zarządu Szkółki, a w sprawach szczególnie istotnych dla działalności Szkółki Zarząd może zwrócić się do Walnego Zebrania Członków celem podjęcia uchwały o interpretacji postanowień Statutu.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości